Rekrutacja dzieci

Regulamin rekrutacji


do

 

Publicznego

 

Przedszkola Gminnego nr 2

 

w Skarszewach


 

na rok szkolny 2018/19

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała Rady Miejskiej w Skarszewach

 

 

Zasady ogólne

 

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Gminnego nr 2 w Skarszewach, złożonego w danej placówce.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

a. dzieci 3-4-5 letnie


b. dzieci 6 letnie objęte obowiązkiem przedszkolnym


c. dzieci 7 letnie odroczone od obowiązku szkolnego


d. zamieszkałe na terenie gminy Skarszewy, rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza gminą Skarszewy mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole, będzie dysponowało wolnymi miejscami.


e. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2016r. mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.


f. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.


g. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.


h. Przydział dzieci do oddziałów w przedszkolu, nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Rekrutacja do przedszkola obejmuje:

 1. określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu,

 2. ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 3. przyjmowanie „Wniosków” o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Gminnego nr 2

 4. powołanie przez dyrektora przedszkola komisji rekrutacyjnej

 5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 6. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 7. rozpatrywanie ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 8. zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług

  2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności ogłaszając rekrutację w następujących formach:

 1. na tablicy ogłoszeń dla rodziców

 2. na stronie internetowej przedszkola, stronie społecznościowej przedszkola

 

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny od dnia 20 lutego do 26 lutego 2018r.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Gminnego nr 2 odbywa się raz w roku.

 2. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.

 3. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 jest podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w dniach od 23.04. do 28.04. 2018r. Nie podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

 4. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

 5. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Kryteria naboru

 

 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

 2. Kryteria ustawowe, jeżeli występują rodzic /prawny opiekun dołącza dokumenty potwierdzające:

 1. Wielodzietność rodziny

 2. Niepełnosprawność kandydata

 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 1. Dla każdego z kryteriów ustawowych przyjmuje się równą wartość punktów -10.

 2. Kryteria lokalne i ich wartości punktowe (dołączenie przez rodziców/ prawnych opiekunów dokumentów potwierdzających):

 

 

 

 

 

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

 

 

 

 

1.

Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

8

2.

Dziecko, którego rodzic samotnie je wychowuje godząc to z pracą zawodową w pełnym wymiarze czasu pracy lub nauką w trybie dziennym.

10

3.

Dziecko, którego rodzeństwo w nadchodzącym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej we wniosku o przyjęcie.

4

 

 

 

 

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

16

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydatów od najstarszego.

 2. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami, wówczas w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy. Do przyjęcia tych dzieci stosuje się zasady dotyczące pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

Terminarz rekrutacji

 

 

 1. 20 – 26 lutego 2018 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 2. Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/GOOSiP/18 Burmistrza Skarszew z dnia 25 stycznia 2018r.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-31 marca 2018r.

4- 11 maja 2018r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3– 9 kwiecień 2018r.

14 – 18 maja

2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

2018r.

23 maja

2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

23-28 kwietnia 2018r.

30 maja 2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 kwietnia 2018r.

1 czerwiec 2018r.

4.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Zadania komisji rekrutacyjnej

 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie weryfikacji przez przewodniczącego komisji wiarygodności danych zawartych we wniosku.

 2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 3. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 4. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Na wniosek rodziców/opiekunów sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

Zadania dyrektora przedszkola

 

Dyrektor organizuje proces rekrutacji w przedszkolu w tym:

 1. Podaje do publicznej wiadomości zasady przyjmowania do przedszkola oraz terminy postępowania rekrutacyjnego, termin składania wniosku.

 2. Powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego

 3. Jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 4. Przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 2. Postępowanie uzupełniające zostanie zakończone do dnia 1 czerwca br.

 3. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje Dyrektor Przedszkola, biorąc pod uwagę kryteria zapisane w niniejszych zasadach rekrutacji.

 

Przepisy końcowe

 

 1. W przypadku stwierdzenia, iż przyjęcie dziecka do placówki nastąpiło w wyniku podania przez rodziców/opiekunów prawnych nieprawdziwych danych, dziecko zostanie w trybie natychmiastowym skreślone z listy uczęszczających do przedszkola.

 2. Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

 3. Niniejsze zasady rekrutacji podlegają ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie internetowej przedszkola.

 4. Powyższe zasady rekrutacji obowiązują od dnia 01 marca 2018r. do końca roku szkolnego 2018/2019.

 

 

Wykaz dokumentacji do pobrania

 

 1. Druk – wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Gminnego nr 2 w Skarszewach.