Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola Gminnego nr 2 w Skarszewach na rok szkolny 2018/2019

Terminarz rekrutacji

 

  1. 20 – 26 lutego 2018 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

  2. Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/GOOSiP/18 Burmistrza Skarszew z dnia 25 stycznia 2018r.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-31 marca 2018r.

4- 11 maja 2018r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3– 9 kwiecień 2018r.

14 – 18 maja

2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

2018r.

23 maja

2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

23-28 kwietnia 2018r.

30 maja 2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 kwietnia 2018r.

1 czerwiec 2018r.

4.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.